مشارکت در ساخت
سود فروش منهای بهای تمام شده مساویست با سود نهایی یا مشخص کردن واحدهای شرکا‌روی نقشه
مشارکت با آورده زمین
ساخت از شرکت زمین از شریک یا مشخص کردن واحدهای شرکا روی نقشه
سرمایه گذاری در شرکت با سود قطعی ۵+۴۰٪ سالیانه
قبل
بعدی
اسکرول به بالا