سرمایه گذاری در شرکت با سود قطعی ۵+۴۰٪ سالیانه
مشارکت با آورده زمین
ساخت از شرکت زمین از شریک یا مشخص کردن واحدهای شرکا روی نقشه
مشارکت در ساخت
سود فروش منهای بهای تمام شده مساویست با سود نهایی یا مشخص کردن واحدهای شرکا‌روی نقشه
Previous
Next
  1. مشارکت در ساخت (سود فروش منهای بهای تمام شده مساویست با سود نهایی یا مشخص کردن واحدهای شرکا‌روی نقشه)
  2. مشارکت با آورده زمین (ساخت از سرکت زمین از شریک یا مشخص کردن واحدهای شرکا روی نقشه)
  3. سرمایه گذاری در شرکت با سود قطعی ۵+۴۰٪ سالیانه
  • (سرمایه گذاری ۳ ساله – بعد از ۳ سال ۱۳۵٪ سرمایه خود را بگیرید)
  • (در صورت تمایل به دریافت سود سرمایه گذاری هر ۳ ماه پرداخت میشود و سود سالیانه ۳۰٪ حساب میشود)
  • (در صورت تمایل به عودت اصل سرمایه گذاری زودتر از ۳ سال و بیشتر از ۱ سال سود سالیانه با نرخ ۲۰٪ محاسبه و پس‌از ۳ ماه پس از درخواست سرمایه گذار مبلغ پرداخت خواهد شد)
  • (در صورت تمایل به عودت اصل سرمایه گذاری زودتر از ۱ سال هیچ سود تعلق نخواد گرفت و پس‌از ۳ ماه پس از درخواست سرمایه گذار مبلغ پرداخت خواهد شد)
رویال ساخت | کیفیت ساخت، امنیت سرمایه گذاری
به بالای صفحه بردن